Magánkiadások A-tól Z-ig
előkészítés, formázás, gyártás
Ismerje meg szolgáltatásainkat

Megbízható szolgáltatások egy profi könyv előállításához!

Azért dolgozunk, hogy kiváló minőséget nyújtsunk elérhető árakon.
Igény szerint választhat szolgáltatásaink közül.

Minden egy helyen, amire szüksége van egy jó könyv elkészítéséhez!

Gondolkozzon keménytáblás vagy puhatáblás könyvben, esetleg elektronikus kiadványban.

Indítsa el most a könyvkészítést!

Ügyfeleink mondták

Galambos Tibor
Kézhez vettem Társ-kereső c. könyvem nyomtatott példányait és ezúton is szeretnék köszönetet mondani gyors és precíz munkájukért. Együttműködésük mindvégig korrekt volt,minden részletben követték elképzeléseimet, a végeredmény pedig a részemről teljes megelégedettség. Remélem, hogy a jövőben hasonló munkáknál ismét együtt tudunk dolgozni. Kívánok Önnek és munkatársainak további munkasikereket! Galambos Tibor
PTI Group
Köszönjük a Kontraszt gyorsnyomdának, hogy megrendeléseinket minden esetben gyorsan, pontosan, rugalmasan, igényes minőségben és vállalható áron teljesítik. Volt rá példa, hogy szombaton (!), a következő hétfő reggelre (!) kért munkát is elvállaltak és elvégeztek nekünk. Szolgáltatásaikat mindezek után bátran ajánlom másoknak is. Pánovics András kommunikációs vezető, PTI Group
NIIZ
Ákoshoz örömmel viszünk munkát! Nincs még egy nyomdai szolgáltató, aki emberileg ennyire maximumot adna, aki ennyire korrekt és pontos! :)
Baronek Jenő
A Kontraszt Nyomdával több éve dolgozunk együtt. Igényes munkákat készítenek, az egyedi kéréseket is családias hangulatban, nyugodt légkörben oldják meg. Mindig tudnak ajánlani különleges, egyedi megoldásokat melyeket szívesen fogadok. Áraik versenyképesek, minőségi munkát végeznek. Szívesen dolgoztatok velük! Baronek Jenő A Mecsek Egyesület Örökös Tiszteletbeli Elnöke
Friends of Congo
“The service provided was excellent. I would highly recommend contractor to anyone seeking professional, reasonably priced, timely and creative work. There are enough words to describe how pleased we were with their work.” Maurice C. Friends of the Congo

Jelen szabályzat a Kontraszt Plusz Kft. (székhelye: 7623, Pécs, Petőfi u. 48.; cégjegyzékszáma: 02-09-075781) (továbbiakban: Adatkezelő) által megvalósított egyes személyes adatok kezelését és feldolgozását szabályozza az alábbiak szerint.

Bevezető

Jelen Szabályzatot az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el. Adatkezelő ezen túlmenően kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését mindenkor a hatályos jogszabályi előírások és a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint végzi.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Amennyiben a jelen Szabályzattal, vagy az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem, forduljon bizalommal hozzánk az alábbi elérhetőségek bármelyikén: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, a 06-72-222-511-ös telefonszámon, vagy az Adatkezelő 7623, Pécs, Petőfi u. 48. szám alatti postacímén.

A Szabályzat hatálya

 • Személyi hatály: jelen Szabályzat kiterjed az Adatkezelő által az alábbi természetes személyek vonatkozásában megvalósított adatkezelésekre (a továbbiakban összefoglalóan: Érintett):
 • az Adatkezelőhöz munkaviszony létrehozása érdekében önéletrajzot benyújtott személyek (a továbbiakban: Pályázó)
 • az Adatkezelő természetes személy szerződéses partnerei, ideértve az egyéni vállalkozókat is (a továbbiakban: Szerződéses Partner)
 • az Adatkezelő nem természetes személy szerződéses partnerei által meghatározott kontaktszemélyek és egyéb kapcsolattartók (a továbbiakban együtt: Kapcsolattartó)
 • továbbá egyéb természetes személyek, egyedi esetek mentén.

A nem az Érintettől származó személyes adat esetében az adatot közlő felelőssége az Érintett hozzájárulásának beszerzése ahhoz, hogy az adat az Adatkezelővel közölhető legyen.

 • Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba, és visszavonásig/módosításig marad hatályban. Jelen Szabályzatot a hatálybalépéskor már folyamatban lévő adatkezelésekre is alkalmazni kell.
 • Területi hatály: jelen Szabályzat hatálya az Adatkezelő által bármely (földrajzi) területen megvalósított adatkezelésre kiterjed.
 • Tárgyi hatály: jelen Szabályzat az Érintettek vonatkozásában az Adatkezelő által megvalósított adatkezeléseket szabályozza, meghatározva azok célját és jogalapját, az alkalmazott eszközöket és módokat, továbbá a bevezetett biztonsági intézkedéseket.

Alapfogalmak

Személyes adat: azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozó bármely információ;

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: Kontraszt Plusz Kft. (székhelye: 7623, Pécs, Petőfi u. 48.; cégjegyzékszáma: 02-09-075781) képviseli: Barta Ákos; elérhetőségek: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., tel.: +36 72/222-511).

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

A jelen Szabályzatban alkalmazott többi fogalom megfelel a hatályos jogszabályi előírások –így különösen: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban:GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)– által meghatározott fogalmaknak. Adatkezelő az általa alkalmazott adatkezelések során a mindenkor hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartásával jár el.

Alapelvek

 • Az Adatkezelő az Érintett adatai kezelése során a következő alapelvek maradéktalan figyelembevételével jár el:
 • Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozotttárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
 • megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 • az adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
 • Az Adatkezelő az eljárásrendjét a fentieknek megfelelően alakította ki, azt folyamatosan felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja a beépített és alapértelmezett adatvédelmet.

Egyes adatkezelési célok

Önéletrajzok kezelése

Az adatkezelés jogalapja: az önéletrajzok kezelésére az érintett hozzájárulásával kerül sor.

Az egyéb csatornákon (email, fax, postai út) keresztül beküldött önéletrajzok tekintetében az adatkezelésre az alábbi előírások vonatkoznak:

Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezése, önkéntes adatközlése alapján a Pályázónak jövőbeli elhelyezkedésével, munkavállalásával kapcsolatban az Adatkezelő támogatást, tanácsot nyújtson, továbbá, hogy a megjelölt pozíciókra a Pályázó foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgálja, őt állásinterjúra behívja és meghallgassa. Ezen kívül, amennyiben munkaviszony nem létesül, a Pályázó esetleges jövőbeli foglalkoztatása, újabb állásajánlatokkal történő megkeresése érdekében sor kerül az önéletrajz tárolására is, az önéletrajz beküldésétől számított egy évig (adatkezelés időtartama). Ezt követően az önéletrajz törlésre/megsemmisítésre kerül. Megkötött munkaszerződés esetén a munkaviszony létrejöttével az önéletrajz megsemmisítésre kerül. A hozzájárulás visszavonása esetén az önéletrajz törlésre/megsemmisítésre kerül.

Adattovábbításra nem kerül sor. A Pályázók adataihoz kizárólag a Kontraszt Plusz Kft. munkavállalói, illetve annak a területnek a vezetője férhet hozzá, amely területre a Pályázó pályázik. Kezelt adatok köre: önéletrajz szerint.

A hozzájárulás megadása a szerződés kötésének előfeltétele, elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: az Adatkezelő a hozzájárulás hiányában a Pályázót alkalmazni nem tudja, tekintettel arra, hogy önéletrajz hiányában nem tud megalapozott döntést hozni az alkalmazást illetően.

Bérszámfejtési tevékenység keretében kapott adatok kezelése

Az adatkezelés jogalapja: a bérszámfejtési tevékenység során adatszolgáltatás az Adóhatóság és esetleg egyéb hatóságok részére. Az adatkezelésre minden esetben az érintett hozzájárulásával kerül sor. Ezen hozzájárulást a Kontraszt Plusz Kft. és munkavállalói közt létrejött munkaszerződésben vagy a munkaszerződés mellékletében rögzítik.

Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy a Kontraszt Plusz Kft. a bérszámfejtéshez szükséges adatokat a Cleartax Kft. részére továbbítsa és a Cleartax Kft. el tudja végezni és a kötelező bevallásokat le tudja küldeni az Adóhatóság felé. Az adatokat a Kontraszt Plusz Kft. és a Cleartax Kft. csak az ügyféllel való kapcsolat megszakadása utáni 6. év végén (elévülési idő lejárta után) törlik/semmisítik meg.

Adattovábbításra kizárólag törvényi előírások miatt az Adóhatóság, a végrehajtóirodák és az Önkormányzatok, Magyar Államkincstár (volt OEP), Nyugdíjintézet felé kerül(het) sor.

Kezelt adatok köre: név, születési név, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, állampolgársága, iskolai végzettsége (hol, mikor végzett és bizonyítványának száma), adóazonosító jele és TAJ száma, betöltendő munkaköre, bankszámla száma, gyermekének neve és adóazonosító jele.

 • Adatokhoz való hozzáférés, adatok kiadása harmadik személyeknek, az adatok tárolása
 • Általános rendelkezések

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.
Adattovábbítás, adatfeldolgozás, hozzáférés

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy ne adjon ki harmadik személynek Érintett adatot. Az adatkiadás azonban bizonyos esetekben nem kerülhető el. Adatkezelő elsődlegesen a következő esetekben ad ki adatot harmadik személynek:

hatóság(ok) felé történő adatátadás: a szerződések létesítésével, teljesítésével és megszüntetésével, illetve rendezvényeken történő részvétellel kapcsolatban az Adatkezelőnek jogszabályi előírásokból fakadó jelentési kötelezettsége keletkezhet. Erre tekintettel a NAV, az OEP, OGYÉI, illetve a NEAK felé történik elsődlegesen adatkiadás. Hatósági megkeresésre vagy bűncselekmény gyanújára alapítottan egyéb adatkiadásra is sor kerülhet.
A fentiekben meghatározott eseteken kívül is adhat ki az Adatkezelő adatot harmadik személynek, mely adatkiadás a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban történhet.

Adatok fizikai tárolása

Az adatok egy részének kezelése és feldolgozása Budapesten, a cég székhelyén található számítógépeken keresztül történik. Az e-mail levelezés tárolása a cég szerverein történik.

Az adattovábbítás jogszerűségéért és az adatok biztonságáért az Adatkezelőt teljes körű felelősség terheli.

Az adatvédelmi biztonsági mentés Magyarországon történik.

Tárolási idő

Adatkezelő az Érintetti adatokat a fentiekben, az egyes adatkezelési céloknál meghatározott ideig tárolja, ezt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek. Az adatok tárolásának időtartamára a mindenkor hatályos jogszabályi előírások is vonatkoznak, azaz ha jogszabályi előírás az adat tárolását a fent megjelölt időtartamon túlmenően is előírja, úgy az adatot az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig jogosult tárolni.

Adatkezelő által az adatvédelem körében tett intézkedések

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljes körű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

Az Érintett jogai

 • Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:
 • Átlátható tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelést megelőzően és közben is joga van az Érintettnek arra, hogy a kezelt adatokról és az adatkezelésről magáról is tájékoztatást kapjon, ennek része a jelen Szabályzat is;
 • Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról és az adatkezelés egyes elemeiről (különösen: adatkezelés léte, célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik személyek részére, adattárolási idő, joggyakorlások módja, jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, profilalkotás, automatizált döntéshozatal, garanciák, stb.);
 • Helyesbítéshez való jog: téves adat esetén az Érintett kezdeményezheti az adat helyesbítését;
 • Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az Érintett kérheti az adat törlését, ha:
 • az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték
 • az Érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az adatkezelésre
 • az adatkezelés jogellenes
 • jogi kötelezettség előírja a törlést
 • az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatban került sor;
 • Tiltakozáshoz való jog: közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben az Érintett tiltakozhat; ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor jogosult az adatot továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek az Érintettel szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel szemben bármikor lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább;
  Adatkezelés korlátozásához való jog: jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a jogszabály által megengedett egyéb esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása;
 • Adathordozhatósághoz való jog: automatikus adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult az általa megadott adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, és az adatot tetszés szerint továbbíthatja;
 • Visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre vagy az Adatkezelő 7623 Pécs, Petőfi u. 48. szám alatti postacímére küldheti meg írásban. Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles, de a fenti elérhetőségeken megbízott adatvédelmi felelős áll az Érintettek rendelkezésére.

Adatkezelő jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). Az Érintett Adatkezelő által nyilvántartott e-mail címéről beérkező megkereséseket Adatkezelő úgy tekinti, hogy az az Érintettől származik. Egyéb formában beérkező kérések esetén Adatkezelő jogosult az Érintettet más módon hitelesíteni (pl. megadott telefonszámon szóban érdeklődni az írásbeli kérelem valóságtartamáról, szóbeli felkérésre írásbeli megerősítést kérni, vagy más, megfelelő beazonosítást kezdeményezni).

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja. Adatkezelő a döntés eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken. Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az Adatkezelő székhelye vagy az Érintett lakóhelye szerinti bíróságon, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság előtt.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét. Erre tekintettel Adatkezelő kéri az Érintetteket, hogy bármely, az Adatkezelő által rögzített személyes adatában bekövetkezett változásról az Adatkezelőt a lehető leghamarabb tájékoztatni legyenek szívesek.

Cégünkről számokban

x
ÉV
x
x
FÉLE KÖNYV/ÉV
x
NYOMTATOTT KÖNYV/ÉV
x
TÖRDELT KÖNYV/ÉV